SFV:s studiecentral

Mål: SFV vill uppnå en stärkt bildningsidentitet och -medvetenhet inom föreningslivet genom att


a) medvetandegöra och synliggöra bildningen och lärprocesserna i föreningslivet,
 

b) utveckla och sprida pedagogiska verktyg och tillvägagångssätt,
 

c) utveckla mångsidiga lärmiljöer,
 

d) fokusera på utfall, påvisbara effekter och genomslag, samt
 

e) utveckla och sprida beprövade koncept kring lärande.

 

Sök kursbidrag

Sök cirkelbidrag

Till Studiecentralens kurser och föreläsningar


Om Studiecentralen

SFV upprätthåller den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. 

SFV:s studiecentral är en läroanstalt på riksnivå, och en del av det fria bildningsarbetet vars syfte är att, utifrån principen om livslångt lärande, ordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället, samt ett aktivt medborgarskap.

SFV:s studiecentral ordnar bildningsverksamhet självständigt eller i samarbete med frivillig- och kulturorganisationer. Syftet är att främja: 

 • livslångt lärande,
 • välmående och välfärd,
 • ett aktivt medborgarskap, 
 • demokrati, samt
 • verksamhet i det civila samhället.

Studiecentralen stärker föreningarnas verksamhet på nationell, regional och lokal nivå för ett mångsidigare samhälle där svenskan har en självklar roll.

Studiecentralens verksamhet består av två delar:

 • Förmedla statliga bidrag till det omfattande bildningsarbete som kurs- och studiecirkelarrangörer inom civilsamhället gör.
  Årligen genomför SFV:s studiecentral i samarbete med olika organisationer drygt 800 kurser och studiecirklar med närmare 16 000 deltagare. Föreningar och organisationer som arrangerar kurser och föreläsningar kan ansöka om kursbidrag. Studiecirkelbidrag kan sökas av föreningar, organisationer och privatpersoner.
   
 • Stödja och stärka föreningar som verkar på svenska i Finland genom utbildnings- och rådgivningsverksamhet.
  SFV:s studiecentral arrangerar kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman som riktar sig till föreningsaktiva och organisationsanställda i Svenskfinland. Dessutom erbjuder SFV:s studiecentral stöd i att planera kurser, utbildningshelheter eller lärandeaktiviteter för anställda och frivilliga inom tredje sektorn, samt starta valideringsprocesser och utveckla det digitala lärandet inom föreningslivet. 

  SFV:s studiecentral upprätthåller Föreningsresursen, en webbplats för föreningskunskap, där grundläggande information om praktisk föreningskunskap samlas. Genom Föreningsresursen får finlandssvenska föreningar information och hjälp med praktiska frågor och problem som kan uppstå i föreningsverksamhet. 

SFV:s studiecentral är medlem i Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV), en nordisk samorganisation för studieförbunden från de nordiska länderna. 


Har du frågor om SFV:s studiecentral och dess verksamhet? Ta gärna kontakt med Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral.

 

sektorsansvarig, fri bildning
och rektor, SFV:s studiecentral
050-342 18 90
anna-karin.ohman@sfv.fi